Disclaimer

De expertisecentra van Nuffic en SBB vormen samen de structuur voor Internationale diplomawaardering (IDW). Wij werken in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoewel IDW deze website met zorg heeft opgebouwd en ingericht en met zorg zal onderhouden, staat IDW er niet voor in dat deze website zonder gebreken of fouten zal functioneren. Ook kan IDW er niet voor instaan, dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen.

IDW kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid en volledigheid van gegevens die door of namens bedrijven of andere derden aan deze website worden toegevoegd. IDW behoudt zich het recht voor om inhoud die onjuist is, dan wel in strijd met de goede smaak en zeden, zonder opgaaf van redenen te verwijderen van de website.

Evenmin kan IDW verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt.

Uw bezoek en gebruik van deze website en de resultaten daarvan zijn derhalve geheel voor uw eigen risico. IDW accepteert daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het niet kunnen bezoeken of het niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van IDW liggen. IDW is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. IDW geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Privacy statement

IDW gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. IDW verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met wetgeving op het gebied van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, zoals naam, adres en woonplaats. Verwerken van persoonsgegevens zijn alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. IDW zal alleen persoonlijke gegevens delen met partners en leveranciers die worden ingeschakeld voor administratieve afhandeling, evaluatie en/of selectie van aanvragen indien noodzakelijk.

IDW verwerkt persoonsgegevens voor het behandelen van aanvragen tot waardering van in het buitenland behaalde diploma’s en/of getuigschriften en/of gevolgde opleidingen.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen voor zover u IDW daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan bijvoorbeeld blijken uit dat u per e-mail of contactformulier een vraag aan IDW stelt.

De site van IDW maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme informatie over het gebruik van deze site. Door op 'Accepteren' te klikken geeft u aan dat u dat weet en accepteert.

Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hiermee kan IDW niet-persoonsgebonden informatie verzamelen en dit gebruiken om de dienstverlening op deze website te verbeteren.

Deze Disclaimer en Privacy Statement kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden gepubliceerd op de website van IDW. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met IDW.